Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A tájékoztatás arról, hogy miként kell benyújtani a szükséges dokumentumokat a szükségállapot alatt a felnőttek rokkantsági fokának komplex felméréséhez a Covid-19 menü alatt taláható.

A felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság döntést hoz a fogyatékossággal élő felnőttek fogyatékossági fokozatba való besorolását illetően, valamint a fogyatékosok jogainak előmozdításán dolgozik, az érvényes jogszabályokkal alapján.

A felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság hatáskörének gyakorlása érdekében a megyei szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóságok keretében létrehozták a felnőttek fogyatékosságát felmérő osztályt.

A megyei szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóságok keretében működik egy titkárság, amely elvégzi a felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság titkársági munkáját, és kapcsolatot teremt a felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság, és a felnőttek fogyatékosságát felmérő osztály között.

A felnőtt fogyatékosságot meghatározó és elbíráló bizottság hatásköre

 • megállapítja a fogyatékosság fokozatát és típusát, és az igazolás érvényességi idejét, adott esetben a fogyatékosság megjelenésének időpontját, a fogyatékkal élő felnőtt szakmai orientációját, a fogyatékosságot felmérő osztály összetett értékelési jelentése alapján;
 • megállapítja a fogyatékossággal élő felnőttek védelmére vonatkozó intézkedéseket a jogszabályok szerint;
 • visszavonja, vagy helyettesíti a megállapított védelmi intézkedést, a jogszabályoknak megfelelően, ha ennek létrehozásához vezető körülmények megváltoztak;
 • megoldja a hivatásos személyi asszisztens tanúsítványának kiadásával kapcsolatos kérelmeket;
 • tájékoztatja a fogyatékkal élő felnőttet vagy törvényes képviselőjét a kialakított védelmi intézkedésekről, és a rájuk háruló kötelezettségekről;
 • kidolgozza a fogyatékossággal élő felnőttek rehabilitációs és társadalmi integrációs egyéni programját;
 • minden tevékenységével elősegíti a fogyatékkal élők jogait;
 • teljesíti a törvény által előírt más feladatokat.

 

A felnőttek fogyatékosságát felmérő osztály hatásköre

 • elvégzi a fogyatékkal élő felnőtt komplex felmérését/újra-felmérését az intézmény székhelyén, vagy a személy otthonában;
 • elkészíti az felmért fogyatékossággal élő személyek összetett felmérő jelentését;
 • javasolja/elutasítja a fogyatékossággal élő személyek besorolását a fogyatékossági fokozatba, vagy javasolja a fogyatékossági fokozat fenntartását, valamint ezeknek a személyeknek az egyéni rehabilitációs és társadalmi integrációs programját;
 • jóváhagyja a fogyatékossággal élő személy egyedi szolgáltatási tervét, amelyet szükség esetén az esetkezelő készít el. Az esetkezelő átadja a fogyatékossággal élő személy egyéni szolgáltatási tervét úgy az érintettnek, mind a fogyatékossággal élő személy lakóhelyén működő szakosodott közszolgálat képviselőjének;
 • felméri a hivatásos személyi asszisztens képesítéséhez szükséges feltételeket, elkészíti az összetett felmérő jelentést, és ajánlásokat tesz a fogyatékossággal élő felnőtteket felmérő bizottságának;
 • intézkedéseket javasol a fogyatékkal élő felnőttek védelme érdekében, a hatályban levő jogszabályok alapján;
 • ellenőrzi és elemzi a kérelmező aktacsomóját; hiányos aktacsomó esetén kéri a hiányzó iratokat;
 • ellátja a törvényben előírt más feladatokat.

 

A felmérő bizottság titkárságának hatásköre

A titkárság végzi a fogyatékossággal élő felnőtt, vagy a törvényes képviselő tájékoztatását a megállapított védelmi intézkedésekre vonatkozóan.

Az érdekelt egyének, vagy jogi személyek a bizottság titkárságától kaphatják meg a fogyatékkal élő személyek fokozati besorolásával kapcsolatos információkat.

A komplex felmérési szolgáltatással kapcsolatosan a titkárság a saját nyilvántartásába is bevezeti a kérelmező fogyatékos személyek aktacsomóit, a felnőttek fogyatékosságát felmérő osztály értékelése után.

A felmérő bizottsággal kapcsolatosan a titkárság a következő feladatokat látja el:

 • előterjeszti az aktacsomókat a felmérő bizottságnak, a komplex felmérő jelentéssel és a fogyatékossági fokozatba való besorolási javaslattal, melyet a felnőttek fogyatékosságát felmérő osztály állított ki.
 • továbbítja a felmérő bizottság tagjainak az ülések napirendjét és időpontját, a bizottság elnöke által aláírt összehívási értesítés alapján;
 • nyilvántartást vezet az értekezletek lebonyolításával kapcsolatosan;
 • jegyzőkönyvet készít az ülések lebonyolításáról;
 • a gyűlés napjától számítva legfeljebb 3 munkanapon belül megszerkeszti a fogyatékossági fokot igazoló dokumentumot, valamint a szakmai orientációra vonatkozó igazolásokat;
 • kezeli a jegyzőkönyv nyilvántartó regisztert;
 • kezeli a fellebbezési nyilvántartó regisztert;
 • megszerkeszti a felmérő bizottság által kiadott más dokumentumokat.

 

A fogyatékossági fokozatba sorolást igénylő személyeknek a bizottság titkársága postán, az átvétel visszaigazolásával továbbítja a felmérő bizottság által jóváhagyott dokumentumokat, azaz a fogyatékossági fokozatba soroló igazolást, az egyéni rehabilitációs és társadalmi integrációs programot és a szakmai útmutatást, valamint a felmérő bizottság által kiállított más dokumentumokat.

Az felmérő bizottság titkársága teljesíti a szociális és gyermekvédelmi vezérigazgatóság vezetője által a törvény értemében hozott más feladatokat.

Szükséges iratok

SZÜKSÉGES IRATOK A FOGYATÉKOSSÁGI FOKOZATBA SOROLÁSÉRT ÖSSZEÁLLÍTANDÓ AKTACSOMÓ LETÉTELÉHEZ

SZEMÉLYAZONOSSÁGI IGAZOLVÁNY – eredeti és másolat

FIZETÉSI IGAZOLVÁNY eredetiben, az alkalmazottak esetében,

vagy

NYUGDÍJHATÁROZAT (függetlenül a nyugdíjhatározat típustól – például: öregségi nyugdíj, túlélő hozzátartozói nyugdíj, rokkantsági nyugdíj – pontosítva a felülvizsgálati dátum, stb.) és az UTOLSÓ NYUGDÍJSZELVÉNY másolat – a nyugdíjasok esetében;

ORVOSI HATÁROZAT A MUNKAKÉPESSÉGET ILLETŐEN – másolatban, a rokkantsági nyugdíjasok esetében;

vagy

IGAZOLÁS A KÖZPÉNZÜGYI HIVATALTÓL, eredetiben – a jövedelem nélküli személyek esetében;

A komplex felméréshez szükséges ORVOSI DOKUMENTUMOK, melyeket az orvosi-pszichoszociális kritériumoknak megfelelően állítanak ki a munkaügyi, családügyi és esélyegyenlőségi minisztérium, valamint a közegészségügyi minisztérium 762/ 1.992/2007 sz. Rendelete szerint, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel: 982/692/2013. Rendelet, 707. sz. /538/2014 sz. Rendelet, a 131/90/2015 sz. Rendelet, illetve a 874/2016 sz. Rendelet.

ORVOSI LEVÉL – TÍPUSNYOMTATVÁNY (SCRISOARE MEDICALĂ – TIP) eredetiben a háziorvos tölti ki a nyilvántartásában levő betegségekkel, azoknak a személyeknek, akik először nyújtják be az aktacsomót;

ORVOSI LEVÉL, HIVATKOZÁS VAGY ORVOSI IGAZOLÁS A SZAKORVOSTÓL eredetiben, amelyben meghatározzák a diagnózist, a betegség stádiumát és a jelenlegi egészségi állapotot, illetve adott esetben a betegség megjelenésének időpontját;

MÁS ORVOSI DOKUMENTUMOK (KÓRHÁZBÓL KIBOCSÁTÓ LEVÉL, ORVOSI ANALÍZIS, KÓRHÁZI ÁPOLÁSI ADATLAPOK, stb.), a betegség sajátosságaitól függően, vagy a felnőttek fogyatékosságát felmérő osztály szakembereinek kérésére;

 • tel: 0266-206028; 0733-553 074
 • fax: 0266-206028
 • e-mail: sec_adulti_hr@dgaspchr.ro

Csíkszereda, Zöld Péter u. 6.,Hargita megye

Hétfő-csütörtök: 8.30 – 14.00

Back to top
Megszakítás