Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap desfășoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislației în domeniu.

În vederea exercitării atribuțiilor ce revin comisiei de evaluare, în cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene se înființează serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

În cadrul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, funcționează un secretariat care asigură lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și care realizează legătura între comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și serviciul de evaluare complexă.

Atribuțiile Comisiei de evaluare:

 • stabilește încadrarea în grad și tip de handicap și perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă;
 • stabilește măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;
 • revocă sau înlocuiește măsura de protecție stabilită, în condițiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
 • soluționează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
 • informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecție stabilite și obligațiile ce le revin;
 • elaborează programul individual de reabilitare și integrare socială a adultului cu handicap;
 • promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activitățile pe care le întreprinde.
 • Comisia de evaluare îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Atribuțiile Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap

 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
 • întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
 • recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;
 • avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap;
 • evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;
 • verifică și analizează dosarul persoanei solicitante; în cazul unui dosar incomplet solicită
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

 

Atribuțiile secretariatul comisiei de evaluare

Exercitarea atribuțiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecție stabilite se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare. Informațiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obținute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoană fizică sau juridică interesată.

În relația cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul înregistrează în registrul propriu de evidentă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.

În relația cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplinește următoarele atribuții:

 • asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă;
 • transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi și data de desfășurare ale ședințelor, în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;
 • ține evidența desfășurării ședințelor;
 • întocmește procesele-verbale privind desfășurarea ședințelor;
 • redactează certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința;
 • gestionează registrul de procese-verbale;
 • gestionează registrul de contestații;
 • redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.

În relația cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și integrare socială și certificatul de orientare profesională, precum și alte documente eliberate de comisia de evaluare prin poștă, cu confirmare de primire.

Secretariatul comisiei de evaluare îndeplinește orice alte atribuții stabilite, în condițiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR  PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE  HANDICAP

 • ACT DE IDENTITATE – original şi copie xerox;
  În funcţie de statutul socio-profesional:
 • ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru    salariaţi – în original;
  sau
 • DECIZIE DE PENSIONARE (indiferent de tipul acesteia – de ex.: pensie limită de vârstă, pensie de urmaș, pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire, etc. – după caz) și ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari – în copie xerox;
 • DECIZIE MEDICALA ASUPRA CAPACITĂȚII DE MUNCA – pt. pensionari de invaliditate în copie xerox;
  sau
 • ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE  – pentru cei care nu realizează venituri – în original;

DOCUMENTE  MEDICALE necesare  evaluării  complexe, realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 cu modificările și completările ulterioare: Ordinul nr.982/692/2013, Ordinul nr.707/538/2014, Ordinul nr.131/90/2015, respective Ordinul nr. 874/2016.

 • SCRISOARE MEDICALĂ – TIP, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în original; (anexă)
 • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente de sănătate şi – după caz – data debutului bolii – în original;
 • ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE   MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) – după caz, în funcție de specificul afecțiunii sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

 

INVESTIGAŢII MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII:

I. ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (AVC) 

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog cu precizarea modalității / posibilității de deplasare, a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) – original;
 • examen recuperare medicală, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, pentru persoanele cu AVC recent, după  caz, la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – original;
 • interpretare investigații imagistice: CT sau RMN, etc.;
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

II. ORTOPEDIE

 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist ortoped / chirurg – în original;
 • referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul specialist neurolog, cu precizarea scalelor FMS (scala de gradare a forței musculare), BARTHEL, ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) – în original – la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, după  caz
 • interpretare investigații imagistice: radiografie sau CT sau RMN, etc. (original);
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

III. RETARD MENTAL

 • examen psihiatric – original;
 • examen psihologic cu specificarea IQ (coeficientul de inteligență) și scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original.

IV. DEMENŢE (Alzheimer, Mixtă, Presenilă, Pick, etc.)

 • examen psihiatrie – diagnostic și stare prezentă – original;
 • examen neurologie – diagnostic și stare prezentă, după caz – original;
 • examen geriatrie / gerontologie – diagnostic și stare prezentă, după caz – original;
 • evaluare psihologică cu precizare scor MMSE (mini test pentru examinarea stării mentale) și scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original;
 • interpretare computer tomograf – cerebral – original.
 • Bilet de ieșire spital, după caz – copie;

V. TULBURĂRI DE PERSONALITATE

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihologic – scor GAFS (scala globală de evaluare a funcționării) – original.

VI. BOLI PSIHICE (SCHIZOFRENIE ŞI ALTE PSIHOZE MAJORE)

 • examen psihiatrie – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii:
 • examen psihologic – scor GAFS (scala de evaluare globală a funcționării) – original.

VII. AFECTAREA FUNCŢIILOR VEDERII

 • examen oftalmologic, emis de 2 medici oftalmologi diferiți, cu precizarea diagnosticului, starea prezentă de sănătate, VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale ambilor ochi fără corecție / cu corecție), CVAO (câmp vizual ambii ochi) cu interpretare în grade și oportunitatea intervenției chirurgicale în caz de cataractă – în original;

VIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR AUZULUI

 • examen O.R.L. – original,  însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • audiogramă recentă, interpretată – original.

IX. AFECTAREA FUNCŢIEI FONATORII (VOCE)

 • examen O.R.L. sau examen oncologic – după caz, în funcţie de afecţiunea medicală – original.

X. AFECTAREA FUNCŢIILOR INIMII

 • examen cardiologie sau chirurgie cardiovasculară – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • ecocardiografie;

XI. ARTERIOPATII

 • examen medicină internă sau cardiologie sau diabetologie în funcţie de cauza afecţiunii – original
 • indice gleznă / braț sau examen Doppler  cu stadializare Leriche-Fontaine, in cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original;
 • în cazul amputaţiilor prin arteriopatii, se solicită examen ortopedie sau chirurgie (cu specificarea stării bontului de amputaţie şi a oportunităţii protezării ) – original.

XII. BOLI DE SÂNGE

 • examen hematologie şi/sau oncologie şi/sau medicină internă în funcţie de afecţiunea medicală – original
 • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale – copii xerox
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

XIII. AFECTAREA SISTEMULUI LIMFOID

 • examen hematologie sau oncologie, după caz – original
 • examene paraclinice ( analize de sânge) specifice afecţiunii medicale – copii xerox;
 • bilet de ieşire spital – copie xerox.

XIV.AFECTAREA FUNCŢIILOR DE COAGULARE A SÂNGELUI

 • examen hematologie – original
 • examene paraclinice (analize de sânge) specifice afecţiunii medicale copii xerox.

XV. HIV – SIDA

 • examen boli infecţioase cu confirmarea de către laborator a infecţiei HIV şi cu specificarea stadiului clinico – imunologic – original;
 • examene paraclinice ( analize de sânge recente) specifice afecţiunii medicale – copii xerox

XVI. BOLI RESPIRATORII

 • examen pneumoftiziologie sau alergologie sau medicină internă – original,  însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;;
 • radioscopie pulmonară;
 • spirometrie cu interpretare de la medicul specialist – original;

XVII. DIABET ZAHARAT

 • examen diabetologie (pentru diabetul zaharat de tip I – juvenil sau al adultului tânăr se va preciza debutul bolii) – original.
 • examen oftalmologic, cu precizarea VAO fc / cc (valorile acuităților vizuale amibilor ochi fără corecție / cu corecție  – original.
 • examen neurologic – original.
 • examen nefrologic (numai pentru complicaţii renale) – original.
 •  indice gleznă/braț sau examen Doppler cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare (cardiologie) – original.
 • analize medicale: glicemie, glicozurie, uree serică, creatinină, serică, HLG (hemoleucogramă glicozilată) – în copie xerox.

XVIII. AFECTAREA FUNCŢIILOR HEPATICE

 • examen medicină internă sau gastroenterologie sau boli infecţioase, în funcţie de medicul specialist la care bolnavul se află în evidenţă – (cu specificarea datei de debut a afecţiunii) – original
 • investigaţii paraclinice specifice (analize de sânge, echografie abdominală) – în copie xerox
 • pentru tumori maligne hepatice se solicită examen oncologic – original

XIX. AFECTAREA FUNCŢIILOR ENDOCRINE – HIPOFUNCŢIE

 • examen endocrinologie – original
 • examene de la alte specialităţi medicale – în funcţie de complicaţiile specifice bolii – original
 • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, echografie, E.K.G.şi altele în funcţie de glanda afectată) – în copie xerox.

XX. BOLI RENALE

 • examen nefrologie sau urologie – original
 • investigaţii paraclinice specifice afecţiunii (analize de sânge, recente: uree, creatinină, sumar urină, HLG -hemoleucogramă) – original.

XXI. TUMORI MALIGNE

 • examen oncologie cu specificare de diagnostic, stadiu, operat/neoperat, tratament specific pre/postoperator şi actual, existenţa sau nu a recidivelor locale sau la distanţă, cu sau fără metastaze, cu complicaţii definitive – original;
 • examen neurologic recent, pentru evaluarea funcționalității membrului afectat, în caz de limfedem  secundar unor neoplasme mamare și / sau  urogenitale, cu precizarea – după caz – a scalei FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL și a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice)  – original;
 • examene paraclinice (histopatologic, scintigrafie, examen radiologic sau computer tomograf sau RMN – după caz) – în copie xerox.

XXII. BOLI DE COLAGEN

 • examen medicină internă sau reumatologie (şi/sau dermatologie – după caz), cu specificare de diagnostic, stadiu şi deficit funcţional – original.
 • investigaţii serologice specifice – în copie xerox.

XXIII. DEFORMĂRI ALE COLOANEI VERTEBRALE

 • examen medicină internă sau reumatologie cu interpretare radiologică original;
 • examen neurologic – original;
 • radiografie coloană vertebrală – interpretare;
 • spirometrie – în copie xerox.

XXIV. AFECŢIUNI OSTEOARTICULARE CONGENITALE SAU CONTRACTATE PRECOCE

 • examen ortopedie sau reumatologie sau medicină internă, cu specificarea debutului bolii şi a gradului de deficienţă funcţională – original

XXV. AFECŢIUNI NEUROLOGICE

 • examen neurologie cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate și scalele de evaluare a autonomiei și funcționalității, în funcție de diagnostic: ADL, IADL, Barthel, SOS, FMS etc.- original;
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original;
 • investigaţii paraclinice – interpretare (C.T. / radiografii / E.E.G. / E.M.G şi altele – după caz) – copii xerox;

De exemplu:

Pentru Boala Parkinson – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului și a stadializării Hoehn-Yahr, a stării prezente de sănătate, cu completarea scalelor de evaluare a autonomiei și funcționalității: UPDRS (Unified Parkinson Disease Rating Scale), di Webster, a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

Pentru Scleroză Multiplă – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: EDSS (Expanded Disability Status Scale), FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

Pentru Pareze / Plegii Membre – examen neurologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, și completarea scalelor: FMS (scala de gradare a forței musculare), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

XXVI. EPILEPSIA

 • examen neurologic cu precizarea diagnosticului, a tipului de criză şi a frecvenţei crizelor sub tratament, cu confirmare E.E.G. – original, însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut a bolii;
 • examen psihiatric în cazul tulburărilor psihice asociate – original.

XXVII. DERMATOLOGIE

 • examen dermatologie (cu precizarea scorului PASI în caz de psoriazis) – original;
 • examene de la alte specialităţi medicale în funcţie de complicaţiile bolii – original.

XXVIII. AFECȚIUNI REUMATOLOGICE

 • Pentru Spondilită Anchilozantă
  • examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea: scalei BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index – privind evaluarea funcționalității în spondilită anchilozantă) și a chestionarului  BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index – privind indicele activității în spondilită anchilozantă), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.
  • spirometrie, cu interpretare – original.
 • Pentru Poliartrită Reumatoidă – examen reumatologie, cu precizarea diagnosticului și a clasei funcționale Steinbrocker, a stării prezente de sănătate, a stadiului bolii și cu completarea următoarelor scale: DAS28 (Disease Activity Score – care măsoară gradul de activitate al bolii) și scala HAQ (Healt Assessment Questionnaire -chestionar de evaluare personală), a scalei BARTHEL, a indicilor ADL (activitățile de zi cu zi) și  IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice), în original.

XXIX. AMPUTAȚII

 • pentru amputații mai vechi de 12 luni – examen ortopedie sau chirurgie vasculară, cu diagnostic, stare prezentă bont, posibilități de mers, situația protezării, starea membrului contralateral, cu IGB (Indice gleznă / brat)cu stadializare Leriche-Fontaine, în cazul arteriopatiei obliterante a membrelor inferioare / membrului inferior, precum și cu scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL – în original;
 • pentru amputații recente – examen ortopedie sau chirurgie vasculară – în original;
 • alte investigații medicale, după caz, la solicitarea specialiștilor Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.
 • bilet de ieșire din spital – copie xerox.

XXX. LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC

 • examen medicină internă sau reumatologie, cu diagnostic, stare prezentă, scorul SLEDAI și scalele ADL (activități de zi cu zi), IADL (scala incapacităților pentru activități zilnice) și BARTHEL – în original;
 • investigații paraclinice relevante, în funcţie de complicaţiile bolii.

ESTE OBLIGATORIU CA TOATE DOCUMENTELE MEDICALE DEPUSE LA DOSAR SĂ FIE DATATE, PARAFATE, SEMNATE DE CĂTRE MEDIC ŞI SĂ AIBĂ ŞTAMPILA UNITĂŢII SPITALICEŞTI EMITENTE. 

DACĂ EXAMENUL PSIHOLOGIC SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL UNUI CABINET PSIHOLOGIC INDIVIDUAL, ESTE NECESAR  CA ACESTA SĂ CONȚINĂ TIMBRUL PROFESIONAL EMIS ÎN ANUL ÎN CURS, CU MARCA COLEGIUL „PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIAˮ.

Date de contact:

 • tel: 0266-206028; 0733-553 074
 • fax: 0266-206028
 • e-mail: sec_adulti_hr@dgaspchr.ro

Miercurea-Ciuc, str. Zöld Péter, nr. 6, județul Harghita

Luni – Joi: 8.30 – 14.00

Back to top
Skip to content