Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serviciul Adopții își desfășoară activitatea pentru a asigura și garanta prestarea, în condiții de celeritate, a unor servicii de calitate respectând legislația de specialitate în vigoare, demnitatea individualitatea persoanei și interesul superior al copilului. Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.

 • Asigură operarea în Registrul Național al Adopțiilor a fiecărei etape din procedura adopției conform Legii 273/2004 republicată și a Normelor metodologice HG 579/2016 în vigoare;
 • Asigură operarea în Registrul Național al Adopțiilor a informațiilor cu privire la adoptatorii/familiile adoptatoare atestate cât și cu privire la copiii pentru care s-a încuviințat deschiderea procedurii adopției interne în vederea inițierii procedurii de potrivire inițială;
 • Oferă persoanei/familiei care își exprimă intenția de a adopta, informații complete despre procedura de atestare, pregătire și despre serviciile de sprijin existente;
 • Evaluează persoana/familia conform procedurilor impuse de legislația de specialitate în vigoare în vederea eliberării atestatului pentru adopție prin:
  • Oferirea de informații complete despre întreaga procedură de atestare, respectiv informare prealabilă , evaluare din punct de vedere social , psihologic , pregătirea solicitantului prin cursuri pentru asumarea rolului de părinte;
  • Întocmirea raportului final de evaluare a capacității de a adopta;
  • Emiterea dispoziției de eliberare/neeliberare a atestatului de familie/persoană aptă pentru adopție;
 • Întocmește raportul la finalul perioadei de 90 de zile privind modalitatea prin care s-au adaptat atât copilul cât și familia la noul mediu de viată;
 • Monitorizează perioada de post-adopție prin întocmirea rapoartelor trimestriale;
 • Sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;
 • Asigura consilierea și informarea părinților firești în vederea exprimării consimțământului la adopție, precum și a efectelor ulterioare încuviințării adopției , în special asupra încetării filiației față de părinții biologici;
 • Instrumentează dosarul copilului pentru deschiderea procedurii de adopție interna din momentul în care îi este repartizat;
 • Asigură servicii de sprijin, consiliere și asistență familiilor adoptatoare, copiilor adoptați și familiei biologice;
 • Desfășoară activități de informare și promovare a adopției naționale;
 • Colaborează cu reprezentanții DGASPC din celelalte județe în vederea îndeplinirii atribuțiilor care le revin;
 • Îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea Directorului General/Directorului General Adjunct care au legătura cu specificul activității serviciului și al DGASPC Harghita.
 • informarea și asigurarea de asistență juridică, socială și psihologică persoanei/familiei care își exprimă intenția de a adopta;
 • evaluarea și pregătirea persoanei/familiei pentru obținerea atestatului și acordarea de sprijin până la finalizarea adopției;
 • asigurarea pe parcursul procesului de evaluare a consilierii persoanelor sau familiilor potențial adoptatoare și organizarea de programe de pregătire și consiliere și formare ca viitori părinți;
 • asigurarea servicii de sprijin, consiliere și asistență familiei adoptatoare, si copilului adoptat in perioada monitorizării post adopție;
 • copiii al căror plan individualizat de protecție are ca finalitate adopția;
 • persoanele/familiile potențial adoptatoare;
 • persoanele/familiile care au adoptat;
 • familia biologică a copilului

Solicitantul trebuie:

a). să aibă domiciliul legal pe raza județului Harghita, cu excepția etapei de încredințare în vederea adopției, când acesta poate avea domiciliul în oricare sector/județ din țara.

b) să fie:

 • cetățean român/român cu multiplă cetățenie, să fi locuit pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, fără a avea absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
 • cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene/Spațial Economic European sau străin cu drept de rezidenta permanenta ori după caz drept de ședere permanentă pe teritoriul României;

c). să nu fi fost condamnat definitiv pentru o infracțiune contra persoanei sau contra familiei săvârșită cu intenție, precum și pentru infracțiunea de pornografie infantilă și infracțiuni privind traficul de droguri sau precursori;

d). să nu aibă copil/copii aflat/aflați sub măsura de protecție specială;

e). să nu fie decăzut din drepturile părintești;

f). să aibă capacitate deplină de exercițiu și să nu sufere de boli psihice și handicap mintal

g). să nu fie căsătorit cu o persoana bolnava psihic, cu handicap mintal sau care se găsește în una dintre situațiile prevăzute la literele c) d) e).

I . ATESTAREA CA PERSOANA/FAMILIA APTA SĂ ADOPTE

Anterior înregistrării cererii privind eliberarea atestatului, direcția se va asigura ca procedura de informare prealabila a persoanei/familiei a fost îndeplinită. În caz contrar, direcția va proceda în mod obligatoriu la furnizarea informațiilor și întocmirea documentului care atestă îndeplinirea acestei activități.

 1. Cererea privind eliberarea atestatului este însoțită de următoarele documente:
 • xerocopie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidența permanentă; însoțite de originale;
 • declarație autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
 • xerocopie de pe certificatul de naștere;
 • xerocopie de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț, dacă este cazul, însoțite de originale;
 • xerocopie de pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locuinței;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile nete ale solicitantului/solicitanților;
 • certificat/adeverință medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice inclusiv bolile psihiatrice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • declarația soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • declarație notarială pe propria răspundere din care să rezulte ca solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum si referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecție specială ;
 • certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli cronice, inclusiv boli psihice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.
 1. Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f), h), k) și m) se solicita și pentru soțul adoptatorului, în situația în care acesta nu se asociază la cererea de adopție.
 2. Pentru soluționarea cererii de evaluare pot fi solicitate orice alte documente și informații considerate relevante.

 

 1. ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA ADOPȚIEI (pentru o perioadă de minim 90 de zile)

La cererea de încredințare în vederea adopției se anexează următoarele documente:

 • xerocopie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidență permanentă
 • xerocopie legalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/certificatul de divorț, dacă este cazul;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților;
 • certificat/adeverință medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli cronice, inclusiv bolile psihice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.
 • certificatul de naștere al copilului, în xerocopie;
 • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de medicul de familie în a cărui evidența se află;
 • hotărârea judecătoreasca irevocabilă, legalizată, privind deschiderea procedurii adopției interne;
 • raportul de potrivire, conținând propunerea de sesizare a instanței judecătorești pentru încredințarea copilului în vederea adopției;
 • dispoziția și atestatul de adoptator/familie adoptatoare apt/aptă să adopte;
 • orice alte documente relevante în susținerea cererii de încredințare în vederea adopției.

III. ÎNCUVIINȚAREA ADOPȚIEI

Cererea de încuviințare a adopției este însoțită de următoarele acte:

 • certificatul de naștere al copilului, în xerocopie legalizată;
 • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de către unități publice nominalizate de către direcția de sănătate publică;
 • atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
 • hotărârea judecătoreasca irevocabilă de încredințare în vederea adopției;
 • certificatele de naștere ale adoptatorului sau ale soțului și soției din familia adoptatoare, în xerocopie legalizată;
 • certificatul de căsătorie al adoptatorului sau al soților din familia adoptatoare, în xerocopie legalizată;
 • cazierul judiciar al adoptatorului sau, după caz, al fiecărui membru al familiei adoptatoare;
 • certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista căruia este înscris;
 • documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimțământului părinților firești, în măsura în care nu s-a pronunțat anterior o hotărâre judecătorească de încuviințare a deschiderii procedurii adopției interne a copilului.
 • Direcția în a cărei rază teritorială domiciliază persoana sau familia adoptatoare va avea obligația de a depune rapoartele finale pana cel mai târziu cu 5 zile înaintea termenului la care a fost citată pentru judecarea cauzei, precum și, după caz, de a da instanței judecătorești orice relații necesare pentru soluționarea cererii de încuviințare a adopției.

Instanța judecătorească va admite cererea de încuviințare a adopției numai dacă, pe baza probelor administrate, și-a format convingerea că adopția este în interesul superior al copilului. În termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care s-a încuviințat adopția, direcția care a participat la judecarea cererii de încuviințare a adopției va înștiința în scris părinții firești despre aceasta.

POST-ADOPȚIA (2 ani)

 • rapoarte trimestriale asupra evoluției relațiilor copil-persoană/familie adoptatoare;
 • servicii post-adopție.

Persoanele interesate se pot adresa Serviciului Adopție și Post-adopție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita la numărul de telefon 0266 207 766

Șef serviciu: Domokos Nina Liliana

Tel. birou șef serviciu: 0266 207 763; 0740 274 589

Adresa de e-mail: domokos.nina@dgaspchr.ro

Tel. birou asistent social și  psiholog adopții: 0266.207 763

530140 Miercurea-Ciuc
Piața Libertății nr. 5.
Jud. Harghita

Se solicită planificare de la șeful serviciului, respectiv personalul serviciului

Back to top
Sari la conținut