Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serviciul social Plasamente familiale are ca scop asigurarea accesului copiilor pentru care s-a dispus o măsură de protecție specială pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale, după caz, pregătirea copilului în vederea adopției. Beneficiarii serviciului sunt copii/tineri cu vârsta cuprinsă între 0-26 de ani. Activitățile de găzduire, îngrijire, educație non-formală și informală, sprijin emoțional, consiliere, precum și dezvoltarea majorității abilităților de viață independentă și a unora dintre activitățile legate de reintegrarea sau integrarea familială se acordă obligatoriu la domiciliul persoanelor/familiilor de plasament, în colaborare şi cu sprijinul specialiștilor Serviciului Management de caz (asistenți sociali, psihologi). Celelalte activități se vor acorda de alți furnizori de servicii, în alte locații decât cea în care are loc găzduirea copilului (exemplu serviciile de educație formală sunt asigurate în cadrul școlilor; servicii medicale în cabinete, spitale etc.), însă accesul la aceste activități este asigurat de către persoana/familia de plasament și monitorizat de managerul de caz/responsabiluI de caz.

 • copii separați temporar sau definitiv de părinți pentru care s-a stabilit, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență la rude/familii/persoane;

            Persoana sau familia la care se dispune plasamentul poate fi:

  • persoana sau familia care face parte din familia extinsă, respectiv rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu copilul;
  • persoana sau familia care face parte din rețeaua socială a copilului, respectiv rude, altele decât cele până la gradul al IV-lea inclusiv, afini, cunoștințe sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului față de care acesta a dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie.
 • tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care își continuă studiile o singură dată în fiecare formă de învățământ de zi, pentru care Comisia pentru protecția copilului a dispus menținerea măsurii de protecție specială Ia o rudă/persoană/familie;
 • tineri care au dobândit capacitate deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu-și continuă studiile și nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluziunii sociale, la cererea acestora, pe o perioadă de până la doi ani, în baza hotărârii Comisiei pentru protecția copilului.
 • copil aflat în situație de risc și pentru care s-au putut identifica rude sau alte familii, persoane în vederea stabilirii plasamentului familial.

Măsura plasamentului se stabilește de către instanța judecătorească la cererea DGASPC în următoarele cazuri:

 • copilul ai cărui părinți sunt decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declarați judecătorește morți, dispăruți, când nu a putut fi instituită tutela;
 • copilul abuzat sau neglijat, copilul găsit sau abandonat de către mamă în unitățile sanitare, dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgență dispus de către DGASPC;
 • când nu există acordul părințiilor sau, după caz, al unuia dintre părinți, pentru instituirea măsurii de protecție specială.
 • Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului/instanței de judecată/dispoziția directorului general al DGASPC HR cu privire la plasamentul/plasamentul în regim de urgență al beneficiarului;
 • sesizare/solicitare;
 • ancheta socială;
 • raport de evaluare inițială privind situația copilului;
 • raport de evaluare a nevoilor copilului (sociale, educaționale, de sănătate, psihologice);
 • copii ale actelor de stare civilă ale copilului și părinților acestuia;
 • Plan de servicii aprobat prin Dispoziția Primarului, transmis de serviciul public de asistență socială, însoțit de cererea de instituire a unei măsuri de protecție specială a copilului și, după caz, de fișa de identificare a riscurilor (dacă a fost realizată);
 • documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
 • planul individualizat de protecție al copilului;
 • fișele de evaluare socială, educațională, medicală și psihologică a copilului (cu excepția plasamentului în regim de urgență)
 • raportul de evaluare detaliată (comprehensivă) privind situația copilului;
 • contractul de furnizare de servicii, încheiat cu copilul în vârstă de 16 ani care are discernământ/contractul cu familia;
 • convenție de plasament;
 • raport de evaluare a persoanei/familiei de plasament.

 

Dosarul persoanei/familiei de plasament cuprinde

 • cerere de evaluare care va cuprinde, în mod obligatoriu, motivele pentru care dorește să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului separat temporar de familia sa;
 • la cererea de evaluare vor fi anexate:
 • copii de pe actele de stare civilă și după actele de studii;
 • scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiește solicitantul, în care să se menționeze numele, prenumele și data nașterii acestora, precum și, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 • adeverință eliberată de medicul de familie, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a PF și a persoanelor menționate cu care locuiește solicitantul;
 • aviz psihologic;
 • certificat de cazier judiciar al solicitantului și al persoanelor cu care acesta locuiește;
 • copie de pe titlul de proprietate, contractul de închiriere sau orice alt document care atestă dreptul de proprietate ori, după caz, folosință;
 • declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate (prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordinul nr. 1733/2016)
 • rapoarte de vizită la domiciliu/ întâlnire;
 • raport de evaluare psihologică;
 • acte de identitate și de stare civilă ale persoanelor cu care solicitantul locuiește (copie);
 • adeverință de venit al familiei;
 • declarații ale solicitantului și ale persoanelor majore cu care acesta locuiește;
 • raport intermediar de evaluare;
 • raportul final de evaluare al persoanei/familiei care cuprinde propunerea motivată privind modul de soluționare a cererii;
 • convenție de plasament;

Principalele funcții ale Serviciului social Plasamente familiale sunt următoarele:

 • de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități principale:
 • reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 • cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție;
 • îngrijire personală;
 • recreere și socializare;
 • educare;
 • dezvoltare a abilităților de viață independentă;
 • integrare/reintegrare socială;
 • consiliere psihologică și suport emoțional;
 • supraveghere;
 • reintegrare familială și comunitară;
 • alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ, ținând cont de vârsta, nevoile și preferințele copilului;
 • asistență pentru sănătate;
 • abilitare/reabilitare funcțională;
 • curățenie;
 • alte activități;
 • evaluare comprehensivă a situației fiecărui copil:
  • evaluare socială;
  • evaluare educațională;
  • evaluare psihologică;
  • evaluarea stării de sănătate.
 • monitorizare permanentă;
 • reevaluarea copiilor din punct de vedere al dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale, precum și a modului în care aceștia sunt îngrijiți la persoane/familia de plasament;
 • rapoarte trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a modului în care acesta este îngrijit;
 • rapoarte trimestriale privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială;
 • PIP analizat semestrial, și stabilire finalitate PIP cu respectarea prevederilor legale în domeniu (Legea nr. 272/2004, Legea nr. 273/2004 etc.);
 • încheierea convențiilor de plasament pentru fiecare copil primit de către persoanele/familiile de plasament.

 

 • de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități principale:
 • promovarea activității serviciului în comunitate prin diferite activități;
 • redactarea și înmânarea unui ghid de prezentare a serviciului atât pentru comunitate și public larg, cât și pentru copiii beneficiari;
 • promovarea abordării parteneriatului în îngrijirea copilului, implicând părinții, copiii, alți membri de familie și alte persoane semnificative pentru copil, PF, asistenții sociali, managerii serviciilor sociale, precum și alți specialiști;
 • elaborarea de rapoarte de activitate, situații etc.

 

 • de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități principale:
 • ·      informarea beneficiarilor cu privire  la  drepturile  înscrise în Carta drepturilor beneficiarilor;
 • ·      informarea beneficiarilor cu privire la modalitățile de formulare a eventualelor sugestii/sesizări/reclamații;
 • ·      informarea beneficiarilor cu privire la Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice formă de violență;
 • ·      colaborarea cu instituțiile publice (școli, primării etc.) în vederea prevenirii și combaterii situațiilor discriminatorii și a integrării copiilor în comunitatea locală;
 • ·      asigurarea accesului beneficiarilor la servicii potrivit nevoilor identificate;
 • ·      asigurarea participării copilului la luarea deciziilor cu privire la îngrijirea și planurile de viitor în funcție de vârstă, experiență și capacitatea de înțelegere și oferirea de sprijin și asistență în exercitarea acestui drept;

 

 • de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități principale:
 • elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 • realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 • elaborarea și organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului, PF, cu privire la următoarele proceduri:
  • Procedura de admitere a copiilor pentru îngrijirea în serviciile de tip familial;
  • Procedura de încetare a serviciilor;
  • Procedura privind promovarea  relațiilor socio-familiale;
  • Procedura privind ocrotirea  sănătății copilului;
  • Procedura privind consemnarea opiniilor copilului;
  • Procedura privind soluționarea situațiilor de absenteism al copilului;
  • Procedura privind modul de acțiune în situații neprevăzute care afectează funcționarea curentă a utilităților;
  • Procedura privind relația personalului cu copiii;
  • Procedura privind sugestiile/sesizările şi reclamațiile;
  • Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluționarea cazurilor de abuz şi neglijență;
  • Procedura privind controlul comportamentului copiilor;
  • Procedura de măsurare a gradului de satisfacție al beneficiarilor;
  • Procedura cu privire la utilizarea resurselor financiare ale copilului, după caz;
  • Procedura privind recrutarea, evaluarea și instruirea PF;
 • consemnarea activităților din cadrul serviciului social, după caz, în următoarele registre:
  • Registrul privind instruirea și formarea continuă a personalului;
  • Registrul privind instruirea și formarea asistenților maternali profesioniști;
  • Registrul privind informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor (copiilor);
  • Registrul de evidență a încetării serviciilor;
  • Registrul de evidență a sugestiilor/sesizărilor/reclamațiilor;
  • Registrul de evidență a cazurilor de abuz, neglijare și discriminare;
  • Registrul de evidență a incidentelor deosebite;
  • desemnarea pentru fiecare copil a unui manager de caz;

 

 • de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului prin realizarea următoarelor activități:
 • dezvoltarea rețelei de persoane/familii de plasament;
 • instruirea și pregătirea persoanelor/familiilor pentru a dobândi aptitudinile și cunoștințele necesare îngrijirii copilului plasat;
 • urmărirea și supravegherea modului în care persoanele/familiile de plasament își îndeplinesc obligațiile contractuale;
 • oferirea de consiliere, sprijin persoanelor/familiilor de plasament în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;
 • constituirea și administrarea unei baze de date pentru evidența persoanelor/familiilor de plasament;
 • elaborarea unui plan anual de pregătire și perfecționare a personalului;
 • evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale;
 • întocmirea fișelor de post cu atribuții bine definite;
 • programarea concediilor de odihnă pentru personalul angajat, asigurarea continuității activităților;
 • supervizare;
 • asigurarea condițiilor pentru desfășurarea activităților prin resurse materiale, respectiv spațiu adecvat, dotat;
 • păstrarea dosarelor beneficiarilor în fișete închise;
 • propuneri privind fundamentarea bugetului de cheltuieli necesare desfășurării activităților;
 • respectarea standardelor minime de calitate etc.

Șef serviciu: Kopacz Ildikó

Tel/fax: 0266 313 199

Mobil: 0733 553 041

e-mail: managementdecaz.copii@yahoo.ro

Miercurea-Ciuc, str. Revoluției din Decembrie, nr. 26, sc. B, ap 1.

Luni-Vineri: 8:00 -16:00

Back to top
Sari la conținut