Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi şi deficienţe de învăţare Ocland asigură servicii de abilitare și reabilitare, de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, precum şi de pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării socioprofesionale pentru copii/tinerii cu deficiențe și/sau dizabilități plasați în sistemul de protecție specială al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.

 • respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • protejarea şi promovarea drepturilor copilului  în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 • asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra copilului;
 • deschiderea către comunitate;
 • asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  • ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, de vârsta şi de gradul său de maturitate;
  • asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;
  • preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor;
  • încurajarea iniţiativelor individuale ale copiilor şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
  • asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  • asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
  • sprijinirea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
  • primordialitatea responsabilizării părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;
  • respectarea demnităţii copilului;
  • celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
  • interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului cu dizabilităţi/ CES în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie;

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi şi deficienţe de învăţare Ocland sunt: copii/tineri cu deficienţe de învățare şi/sau dizabilităţi, care beneficiază de o măsură de protecție specială, fiind plasați în Casele de tip familial „Szent Antal”, „Remények”, „Napsugár” din cadrul Complexului de servicii Ocland, precum și copii/tineri aflați în sistemul de protecție specială, încadraţi în grad de handicap care au nevoie de servicii de abilitare şi reabilitare.

Admiterea copiilor în Centrul de recuperare pentru copii cu dizabilităţi şi deficienţe de învăţare se face cu respectarea procedurii operaţionale de admitere.

 • cererea de admitere, semnată de unul din părinţii copilului şi aprobată de conducătorul furnizorului/compexului sau documentele prin care se evidenţiază referirea copilului către centru, astfel Certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului cu dizabilităţi, însoţit de Planul de abilitare- reabilitare,  emis de SEC, aprobat de CPC, în cazul copilului sau copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de Comisia de  Evaluare  a Persoanelor  Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC HR, însoţit de Programul individual de integrare și reabilitare socială, în cazul tânărului,
 • hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului Harghita sau Sentinţa civilă a instanţei de judecată de instituire a unei măsuri de protecţie specială, respectiv dispoziţia de plasament în regim de urgenţă, emisă de Directorul general al DGASPC Harghita
 • contractul încheiat între DGASPC şi familia/reprezentantul legal.
 • actele de stare civilă, după caz: certificat de naştere al copilului, carte de identitate a copilului, carte de identitate a părinţilor, în copie.

– reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

– îngrijire individualizată şi personalizată a copilului;

– asistenţă socială şi psihologică, suport emotional;

– asistență medicală, educație sanitară;

– activități de abilitare și reabilitare:

 • kinetoterapie
 • terapie psihomotrică şi de abilitate manuală
 • logopedie și psihopedagogie specială
 • consiliere psihologică de scurtă durată
 • terapii prin învăţare (reprezentare, dezvoltarea imaginaţiei, a atenţiei, memoriei, inteligenţei, creativităţii, etc.)
 • dezvoltarea abilităţilor de autocontrol (dezvoltarea procesului de inhibiţie voluntară)
 • organizarea şi formarea autonomiei profesionale (educaţia perceptivă, igiena personală, formarea deprinderilor de autoservire, autogospodărire, etc.)
 • reorganizarea conduitelor şi restructurarea perceptivă – motorie
 • terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie (de exemplu expresie grafică, plastică, corporală, verbală,)
 • diverse forme de psihoterapie

– climat afectiv, pozitiv şi securizant;

– urmărirea sistematică a evoluţiei copilului/tânărului;

– dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă;

– elaborarea împreună cu alţi specialişti a unui program personalizat de intervenție (PPI) pentru fiecare beneficiar, implementarea efectivă şi monitorizarea implementării PPI;

– colaborare activă cu familia/reprezentantul legal/alte persoane care au în îngrijire copiii, beneficiari ai serviciilor centrului de recuperare.

Șef centru: Cseke Rozália

Telefon/Fax: 0266 224 059

0723 224 026

Adresă de e-mail:  centruocland@yahoo.com

Ocland, str. Principală nr. 222

Back to top
Sari la conținut