Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Casa de tip familial Subcetate are ca misiune generală asigurarea accesului copiilor/ tinerilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaţie non-formală şi informală, recreere-socializare, sprijin emoţional, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viată, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socioprofesionale, după caz, pregătirea copilului în vederea adopţiei.

 • Dezvoltarea unui management de calitate eficient, a cadrului organizatoric şi financiar necesar desfăşurării  activităţii centrului
 • Asigurarea planificării, monitorizării, reevaluării măsurilor de protecţie specială a beneficiarilor din centru.
 • Asigurarea şi furnizarea serviciilor sociale pentru beneficiarii din centru pe perioada măsurii plasamentului.
 • Pregătirea copiilor pentru viață independentă facilitând astfel integrarea lor socială.         
 1. copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 18 ani, aflaţi în una din situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul sau plasamentul în regim de urgenţă;
 2. tineri cu vârsta de până la 26 de ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi, pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa  au dispus menţinerea măsurii de protecţie specială;
 3. tineri care au dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu-şi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluziunii sociale, la cererea acestora, pe o perioadă de doi ani, în baza hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului sau a instanţei de judecată.

Începând cu data de 01 ianuarie 2019 la Casa de tip familial Subcetate nu a mai fost instituită  măsură de protecţie specială pentru copiii care nu au împlinit vârsta  de 7 ani, conform legii.

Accesul copilului se face pe baza hotărârii de plasament emisă de către Comisia pentru protecţia copilului Harghita, sau, după caz, pe baza sentinţei emisă de instanţa de judecată, sau pe baza dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă, emisă de directorul general al DGASPC HR. Fiecare copil este admis în urma unei evaluări efectuate de către managerul de caz.

 • dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare DGASPC, privind instituirea/încetarea plasamentului în regim de urgenţă sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii de protecţie;
 • copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, a cărţii de identitate a acestuia;
 • copii ale actelor de stare civilă ale părinţilor;
 • documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecţie, pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
 • planul de acomodare a copilului;
 • planul individualizat de protecţie al copilului;
 • fişa de evaluare socială a copilului;
 • fişa de evaluare medicală a copilului;
 • fişa de evaluare psihologică a copilului;
 • fişa de evaluare educaţională a copilului;
 • rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială;
 • rapoartele trimestriale privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit;
 • contractul de furnizare servicii încheiat, după caz, cu părinţii copilului sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani.
 • alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia copilului în centru.
 • reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 • primire, găzduire, îngrijire personală, educaţie non-formală, consiliere psihosocială şi suport emotional, supraveghere, recuperare şi întreţinere zilnică într-un cadru de viaţă familial;
 • asistenţă medicală generală adaptată permanent nevoilor individuale ale beneficiarilor;
 • educaţie pentru sănătate, pentru învăţarea şi aplicarea deprinderilor igienice relative la propria persoană şi la mediul de viaţă, conform vârstei şi stării de sănătate a beneficiarului;
 • urmărirea sistematică a evoluţiei copilului/tânărului;
 • elaborarea unor programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovare a sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea rezultatelor şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte personae importante sau apropiate faţă de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi;
 • reevaluare, implementarea efectivă şi monitorizarea implementării PIP, inclusiv a programelor de intervenţie specifică;
 • menţinerea contactului permanent şi nemijlocit cu părinţii naturali, familia lărgită, asigurare condiţiilor necesare pentru vizite şi corespondenţă;
 • facilitarea reintegrării copilului în familia naturală sau, după caz, integrarea în familia adoptivă;
 • asigurarea unui climat afectiv favorabil dezvoltării psiho–pedagogice armonioase acopilului;
 • dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la un grup social, familial, a sentimentului de înţelegere şi acceptare a situaţiei sale
 • colaborarea cu specialiştii din cadrul DGASPC Harghita;

Șef centru: Trif Letiţia

Telefon/Fax: 0266355013/0266355013

0266345128/0266345128

Mobil: 0733533066

Adresa de e-mail: cpsubcetate@yahoo.com

Comuna Subcetate, sat Subcetate, str. Protopop Elie Câmpeanu, nr.14, Judeţul Harghita.

Luni – vineri, între orele 07.00–15.00.

Back to top
Sari la conținut