Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Locuința protejată pentru victimele violenței domestice a fost înființată și administrată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita în cadrul proiectului de acoperire națională „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță”, inițiat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES), în parteneriat cu 38 de direcții generale de asistență socială și protecția copilului și patru primării din țară, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. După finalizarea proiectului DGASPC Harghita va asigura sustenabilitatea serviciului pe o perioadă de 36 de luni. Locuința protejată funcționează în structura DGASPC Harghita ca serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp, fără personalitate juridică, având rolul de a asigura victimelor violenței domestice la nivel județean furnizarea de servicii de cazare pe durată determinată (de până la 1 an), supraveghere, îngrijire, hrană, consiliere psihologică, consiliere juridică și orientare vocațională. Locuința Protejată poate găzdui minim 6 persoane, iar beneficiarii sunt, conform proiectului, persoane adulte, victime ale violenței domestice, precum și cuplurile părinte-copil (mamă+copil).

ATENȚIE! LOCUINȚA PROTEJATĂ NU FUNCȚIONEAZĂ CA CENTRU DE URGENȚĂ! La internare se  încheie cu beneficiarul un contract pentru acordarea de servicii sociale, care este redactat în două exemplare originale și conține drepturile și obligațiile părților. Durata contractului este de la semnare până la ieșirea beneficiarului din locuința protejată, valabilitatea maximă a contractului fiind de un an. ADRESA LOCUINȚEI PROTEJATE NU ESTE PUBLICĂ.

Asigurarea protecției victimelor împotriva agresorului și reinserția socio-profesională a beneficiarilor pentru o viață independentă.

 • găzduire pe perioadă determinată de până la 1 an, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar, în raport cu nevoile individuale ale acestuia;
 • îngrijire personală, menținerea igienei personale în incinta locuinței protejate, igienizare primară (spălat, uscat, deparazitat, organizat) a articolelor de îmbrăcăminte și a altor obiecte personale;
 • asistență medicală;
 • dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
 • educație non-formală și informală;
 • consiliere vocațională, grup de suport și acompaniere socială;

Accesul/admiterea în locuința protejată se face pe baza acumulării cumulative a cel puțin unei condiții de risc și a cel puțin uneia din condițiile de vulnerabilitate.

 

Condiții de risc:

 • victima a fost afectată în mod repetat de fapte de violență domestică, ale căror efecte nu au fost eliminate;
 • a beneficiat în ultimii 5 ani de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;
 • se află, sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/măsuri de sprijin;
 • i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;
 • victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț, la instanță sau notar, sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

 

Condiții de vulnerabilitate:

 •  se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;
 • nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ;
 • primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor;
 • nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,
 • s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire/creștere a copilului;
 • nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;
 • face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;
 • nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;
 • este o persoană cu dizabilități

Actele necesare pentru întocmirea dosarului social potrivit Metodologiei de recrutare și selecție a grupului țintă sunt:

 • Actul de identitate al beneficiarului, precum și, atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie (în cazul în care beneficiarul solicită includerea/admiterea se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal). Personalul de la nivelul furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu;
 • Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform anexei 7);
 • Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului (conform anexei 3);
 • Angajament de disponibilitate (conform anexei 4);
 • Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări (conform anexei 5);
 • Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei 6);
 • Acord de dublă confidențialitate (conform anexei 8);
 • Înscrisuri care să ateste îndeplinirea condițiilor de risc și de vulnerabilitate;
 • Orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor VD;
 • Fișa de evaluare inițială la admitere/reevaluare a beneficiarului;
 • Decizia de includere/admitere aprobată/avizată de reprezentantul furnizorului de servicii sociale, în original;
 • Planul de intervenție;
 • Contractul de furnizare de servicii semnat de părți, în original

Telefon: 0726 123 330

Adresa de e-mail: locuinta22venus@gmail.com

Back to top
Skip to content