Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serviciul pentru îngrijire de tip rezidențial, de tip familial și comunitar adulți. Management de caz a fost înființat ca serviciu integrat în structura aparatului propriu al direcției, din necesitatea de a acorda servicii de asistență socială persoanelor adulte și a celor cu dizabilități, a familiilor acestora pentru a preveni instituționalizarea în centre de tip rezidențial a persoanelor adulte cu dizabilități, pentru concentrarea eforturilor în direcția integrării/reintegrării sociale, comunitare și familiale și urmărește respectarea drepturilor beneficiarilor internați în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități din subordinea direcției generale.

 • asigură accesul persoanelor cu dizabilități la servicii de tip rezidențial;
 • desfășoară activități de management de caz pentru persoanele cu dizabilități aflate în evidență;
 • urmărește respectarea drepturilor beneficiarilor admiși în centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități din subordinea Direcției generale;
 • monitorizează modul de evaluare/reevaluare a nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități aflate în centrele rezidențiale ale Direcției generale, cu respectarea standardelor minime de calitate în domeniu;
 • coordonează, urmărește și evaluează activitatea responsabililor de caz, a managerilor de caz din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabilități și din Centru de îngrijire de zi pentru persoane adulte cu handicap, aflate în subordinea Direcției generale;
 • monitorizează prin managerul de caz activitățile desfășurate și serviciile sociale acordate în centrele pentru persoane adulte cu dizabilități aparținând furnizorilor privați (în baza contractului de servicii);
 • asigură consiliere beneficiarilor și familiilor acestora în vederea pregătirii reintegrării în familie și în comunitate precum și asupra drepturilor și serviciilor sociale disponibile;
 • evaluează din punct de vedere social persoana cu dizabilitate care solicită admiterea într-un centru rezidențial din subordinea direcției
 • înaintează spre analiză și aprobare Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Harghita dosarele/cererile de admitere în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități
 • realizează o bază de date, pe care o actualizează periodic, cu privire la dosarele/cererile de admitere în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități;
 • monitorizează periodic situația persoanelor pentru care s-a propus amânarea admiterii, din cauza lipsei locurilor, în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități;
 • asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și alte instituții cu activități în domeniu;
 • asigurarea accesului, protecției și îngrijirii persoanelor cu dizabilități în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea instituției sau din subordinea furnizorilor privați;
 • asigurarea serviciilor de management de caz pentru persoanele adulte cu dizabilități aflate în sistemul rezidențial al D.G.A.S.P.C. HR
 • suport și asistență în vederea reintegrării persoanelor cu dizabilități în familie și comunitate
 • consiliere socială

Acte necesare în vederea admiterii în centrele rezidențiale din subordinea direcției:

Dosarul este întocmit de către primăria de domiciliu/reședință și înaintat serviciului cu următorul conținut:

 • cererea motivată a persoanei cu dizabilitate sau a reprezentantului legal;
 • copie de pe actele de identitate și stare civilă,
 • după caz, copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal,
 • după caz, copie după actul de numire a reprezentantului legal (sentința/hotărâre civilă),
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, valabil, PIS, PIRIS,
 • ultimul talon de pensii/ adeverință de venit,
 • adeverință privind situația locativă,
 • Ancheta socială cu propunerea de internare în centrul rezidențial,
 • dovada eliberată de primăria de domiciliu/reședință
 • copii după acte medicale,
 • copii după actele de identitate ale aparținătorilor,
 • angajamentul de plată a contribuţiei de întreţinere.

Primăria de domiciliu/reședință trebuie să se asigure că persoana deține în original: carte de identitate(în termen de valabilitate), certificat de naștere, card de sănătate, certificat de încadrare în grad de handicap(în termen de valabilitate)

 • persoana trebuie să fie încadrată în grad de dizabilitate cu certificat valabil
 • persoana nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii sau aceasta se află într-o stare avansată de degradare;
 • nu are familie (rude de gradul I, II) sau aceștia refuză sau se află în imposibilitatea de a-i oferi îngrijirea necesară;
 • nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (Contract de întreținere, Testament);
 • nu are venituri proprii, sau acestea nu sunt suficiente pentru a avea o viață decentă;
 • nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 • este încadrată în gradul I de handicap cu drept la asistent personal, dar nu au fost identificate persoane care să îi acorde îngrijirea necesară;
 • persoana să aibă domiciliul în județul Harghita.

șef serviciu: Păncescu Matild

membrii echipei: Todiruț Adel Ibolya
Bălan Ingri
Ianovits Katalin
Platon Florin -Vasile

în centrele rezidențiale: Păun Daniela
Timariu Alina-Teodora
Vágási Margit
Molnár Fülöp

tel: 0266-207764; 0733-553071

fax: 0266-207754

e-mail: asistentasociala.adulti@yahoo.ro

Miercurea-Ciuc, P-ța Libertății nr.5, et.3, cam. 312/D

Luni-Vineri: 7.30 – 15.30

Back to top
Skip to content