Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Serviciul management de caz pentru copii se organizează și funcționează, fără personalitate juridică, fiind un serviciu distinct în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția copilului Harghita.

Serviciul management de caz pentru copii urmărește interesul superior al copilului în procesul de atingere al finalităților planului individualizat de protecție de la momentul punerii în aplicare a măsurilor de protecție specială până la închiderea cazului pentru copiii separați de familie.

 • preia cazurile copiilor aflați în dificultate sau în risc, care i-au fost referite de către conducerea direcției generale;
 • oferă sprijin și consultanță copilului care are discernământ pentru a fi capabil să hotărască alternativa favorabilă realizării intereselor sale majore;
 • asigură asistență copilului în vederea exercitării dreptului său la exprimarea liberă a opiniei sale;
 • asigură evaluarea inițială, respectiv detaliată a situației copilului în context socio-familial;
 • pe baza evaluărilor întocmește planul individualizat de protecție pentru fiecare copil aflat în dificultate, în colaborare cu familia sau reprezentantul legal al copilului;
 • prezintă în fața comisiei pentru protecția copilului raportul de evaluare detaliată privind situația copilului, raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului și propunerea motivată privind stabilirea unei măsuri de protecție a copilului;
 • depune dosarul copilului la serviciul juridic, cu propuneri de stabilire a măsurii de protecție specială de către instanța de judecată;
 • asigură încheierea contractului cu familia, în baza căreia se realizează furnizarea serviciilor și a intervențiilor cuprinse în planul individualizat de protecție;
 • colaborează cu centrele de plasament aflate în structura DGASPC Harghita și cu cele ale ONG-urilor, cu autoritățile administrațiilor publice locale în vederea identificării copiilor care au posibilitatea de a fi reintegrați în familie;
 • pregătește prin asistență de specialitate părinții copilului în vederea reintegrării acestuia în familia naturală;
 • după reintegrare, în colaborare cu primăriile realizează monitorizarea copilului și a familiei cel puțin 6 luni;
 • selectează și evaluează familii substitutive în vederea plasării unui copil aflat în situație de risc;
 • monitorizează și asigură consiliere de specialitate familiei substitutive și urmărește modul cum își exercită drepturile și obligațiile ce le revin;
 • responsabilul de caz încheie contractul cu familia sau cu reprezentantul legal al copilului.
 • informare și  îndrumare;
 • asistență de specialitate și suport;
 • consiliere socială;
 • mediere de conflict și negociere;
 • evaluare socio-familială;
 • reprezentare în Comisia pentru Protecția Copilului Harghita/instanță;

Beneficiarii Serviciului management de caz pentru copii sunt:

 • copiii pentru care urmează să fie instituită tutela, în condițiile legii;
 • copiii separați temporar sau definitiv de părinții lor ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, măsurii plasamentului familial;
 • copii pentru care se impune, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență;
  • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială, anume de plasament familial;
  • copii/familii aflate în situație de risc, pentru care nu se impune stabilirea unei măsuri de protecție specială, ci furnizarea de servicii de consiliere socială, psihologică, juridică etc.

Șef serviciu: Chițu Margareta Adela

Tel/fax: 0266 313 199

Mobil: 0733 553 041

e-mail: managementdecaz.copii@yahoo.ro

Miercurea-Ciuc, Str. Gál Sándor, Nr 16, et. III, Cam. 29.

Luni-Vineri: 8:00 -16:00

Back to top
Skip to content